Ekonomski zakoni i logika ekonomijeBezbroj pojava i procesa u prirodi i društvu su međusobno ispreplitani i neprekidno se razvijaju i menjaju. Skrivene uzročno-posledične veze snaga i odnosa u prirodi i društvu nazivaju se zakonima.
Zadatak nauke, odnosno naučnih istraživanja je otkrivanje tih skrivenih uzročno-posledičnih veza, pravilnosti i povezanosti pojava i procesa u prirodi i društvu.
Zadatak ekonomske nauke je da otkrije zakone koji se odvijaju u društvenoj proizvodnji i koji regulišu privredni život ljudi. Dakle, šire posmatrano, ekonomski zakoni su unutrašnje skrivene uzročno-posledične veze pojava i procesa koji regulišu privredni život ljudi.
Ono što je u ekonomskoj nauci značajno, jeste da se identifikuju oni ekonomski procesi i pojave koji se na određen način ponavljaju, odnosno imaju određene pravilnosti objektivno uslovljenog ljudskog ponašanja i delovanja u ekonomskom procesu. Takođe, u ekonomskoj sferi, promenom tehnike i tehnologije, proizvodnje, organizacije rada i odnosa proizvodnje dolazi do promene raspodele, razmene i potrošnje društvenog proizvoda. Ove promene menjaju ekonomske zakone. Zato se kaže da su oni istorijski, da su uslovljeni ekonomskim odnosima kako vremenski tako i prostorno.
Ekonomski zakoni mogu se podeliti na nekoliko grupa:
Opšti ekonomski zakoni – vremenski najduže traju i izražavaju čitav niz opštih svojstava jednog većeg broja pojava i procesa prisutnim u razičitim društveno-ekonomskim foramcijama. Tu spadaju:
• zakon o srazmernoj raspodeli ljudskog rada i sredstava prema vladajućim potrebama,
• zakoni sistema robnog privređivanja:
• zakon vrednosti,
• zakon ponude i tražnje,
• zakon tržišnih cena,
• zakon postojanja viška rada i viška proizvoda i raspodele viška proizvoda.
Posebni ekonomski zakoni su manjeg stepena opštosti i trajnosti i egzistiraju u određenim fazama razvitka društva. Oni regulišu odvijanje privrednog života u okvirima jedne određene društveno-ekonomske formacije. Na primer, u kapitalizmu: zakon prisvajanja najamnine, zakon prisvajanja profita, zakon akumulacije kapitala, zakon monopolističke cene i dr.
Pojedinačni ekonomski zakoni su male trajnosti, obuhvatnost i svojstvene su za svaku zemlju, nezavisno od sistema ekonomskih odnosa.
NAČIN DELOVANJA EKONOMSKIH ZAKONA
Ekonomski zakoni deluju nezavisno od volje ljudi. Naime, iako ljudi svesno odlučuju šta će proizvoditi, oni su zavisni od objektivnih uslova u smislu određivanja ciljeva i načina obavljanja izabrane aktivnosti. Oni deluju spontano, stihijski. Jedno od obeležja ekonomskih zakona je što se oni ispoljavaju kao dugoročne tendencije ponavljanja određenih pojava, obzirom da se ispoljavaju kao rezultat delovanja sasvim različitih međusobno suprotstavljenih činilaca i ekonomskih interesa.
LOGIKA EKONOMIJE
Kako je ekonomski život veoma kompleksan, ekonomisti koriste naučni pristup da bi razotkrili unutrašnje skrivene uzročno-posledične veze pojava i procesa koji regulišu privredni život ljudi. Naučni pristup uključuje posmatranje ekonomskih veza i korišćenje statistike i istorijskih podataka. Ekonomisti koriste razne analize i teorije.
Teorijski pristupi im omogućavaju generalizaciju određenih pojava i problematika. Razvijena je i posebna tehnika poznata pod nazivom ekonometrija koja primenjuje instrumente statistike na ekonomske probleme. Ono što se značajno ističe u ekonomskoj nauci jeste upotreba logike. Logika ekonomije značajno ističe proces zaključivanja, odnosno ispravnosti zaključivanja. Cilj logičara je da sazna nešto o samom saznanju i njegovim zakonitostima. Saznanjem se smatra neko uverenje kada je ono istinito i stečeno na osnovu racionalnih razloga.
REZIME
• Deluju nezavisno od volje ljudi i ispoljavaju se kao dugoročne tendencije, kao prosek ponavljanja određenih pojava i odnosa.
• Sudovi do kojih dolazimo pri razmišljanju nazivaju se premisama, dok sudovi do kojih dolazimo kao rezultat nazivaju se zaključcima.
• Logika ekonomije značajno ističe proces zaključivanja, odnosno ispravnosti zaključivanja.
Ukoliko vam je potrebna izrada master radova iz ekonomije, izrada maturskih radova iz ekonomije ili izrada magistarskih radova iz ekonomije, kontaktirajte nas za pomoć.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here