Elektronsko bankarstvoElektronsko poslovanje banke se može posmatrati kroz dva pravca:
• Bankarske usluge tj. bankarski proizvodi koji se nude klijentima elektronskim putem, što se naziva – elektronsko bankarstvo.
• Sistem informaciono-tehnoloških komunikacija koji postoji između samih banaka.

Ovo su 2 potpuno različita koncepta i sistema poslovanja. Prvi je elektronsko bankarstvo, kao osnova elektronskog kontakta banka-klijent. Drugi je sistem međubankarskih komunikacija, koji čini elektronski kontakt (tj. mreža) banka-banka (ili neka druga institucija).
Pojava elektronskog novca je nametnula potpuno novu filozofiju u bankarstvu koja se zasniva na elektronskoj razmeni podataka i sredstava tzv. EFT (Electronic Funds Transfer) koje je pojmovno određeno kao elektronsko bankarstvo.
E novac omogućava kupovinu pomoću računara,tj. transfer novca u okviru:
• komercijalnih računarskih mreža npr. Interneta
• poslovnih bankarskih mreža kao što je SWIFT
Elektronsko bankarstvo 2Elektronske usluge koje banke nude u svom poslovanju su sledeće:
• E usluge za pojedince
• E usluge za preduzeća
• WEB za stanovništvo
• WEB za preduzeća
• B2B
• SMS
• internacionalni keš menadžment (international cash management)
1. E usluge za pojedince: namenjeno preduzećima koja imaju jedno radno mesto za rad sa elektronskom bankom – može biti više ovlašćenih lica za rad sa E bankom, ali svi oni rade sa lokalnom bazom podataka na jednom PC-u.
2. E usluge za preduzeća: namenjeno većim preduzećima, koja žele da imaju više radnih mesta opremljenih elektronskom bankom. Sistem radi sa centralnom relacionom bazom podataka do koje imaju pristup sva radna mesta, tako da svi imaju pristup do istih podataka, ali do različitog nivoa koji je određen ovlašćenjima na smart kartici.
3. WEB za stanovništvo namenjeno je: fizičkim licima, licima na putovanju, kao podrška za udaljeno potpisivanje. Zasniva se na Internet pretraživaču.
On omogućava :
• Platni promet u zemlji: pregled stanja i prometa na svim računima, arhiva plaćanja, priprema plaćanja
• Promet čekova: pregled nerealizovanih čekova, pregled prometa po čekovima
• Platne kartice: spisak platnih kartica, promet po platnim karticima u zemlji i inostranstvu
4. WEB za preduzeća. Namenjen je: podršci za udaljeno potpisivanje, preduzećima sa stranim vlasnikom, računovodskim servisima, zaposlenima koji često putuju. Zasniva se na Internet pretraživaču.
On omogućava :
• Platni promet u zemlji: pregled stanja i prometa na svim računima, arhiva plaćanja, priprema plaćanja i paketa
• Udaljeno potpisivanje naloga
• Priprema naloga za samostalne preduzetnike
• Pregled prometa i stanja po platnim karticama
5. B2B
Namenjen je velikim preduzećima (npr.Naftna industrija Srbije NIS–petrol, PTT Srbija). Omogućava povezivanje informacionog sistema velikih pravnih lica (SAP, NAVISION, BAAN,…) sa informacionim sistemom banke za platni promet u zemlji i inostranstvu.
On omogućava automatsku razmenu podataka platnih naloga iz informacionog sistema preduzeća i promena na računu preduzeća iz bankine centralne obrade podataka.
6. SMS
Namenjen je i pravnim i fizičkim licima koja imaju potrebu za pravovremenim informacijama o stanju na transakcionom računu, uplatama itd,itd… Zasniva se na GSM terminalu (SMS protokol)
On omogućava :
• Obaveštenja o promenama na računima
• Informacije o stanju ili realizovanim transakcijama
• Plaćanja na predefinisane račune
7. International cash management
• Namenjen je preduzećima koja imaju više ćerki firmi u inostranstvu i žele da kroz jedan program upravljaju sredstvima na svim njihovim računima.
• On firmi omogućava upravljanje računima sa istim rešenjem elektronske banke na računima u bankama u inostranstvu preko usluga domaće banke. Klijentima se pružaju globalno poslovanje i dodatne usluge boljeg upravljanja sa sredstvima na svim svojim računima.
Ako su vam potrebni diplomski radovi ili seminarski radovi iz ove ili bilo koje druge oblasti, rado ćemo vam izaći u susret.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here