Bitne opće informacije o etažiranju

Tlocrt stanaPrema važećem Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96) koji je stupio na snagu sa 01. siječnja 2010. godine, provedba etažiranja je zakonska obveza u zgradama gdje to do danas nije provedeno i zahvaljujući kojemu vlasnici stanova, poslovnog prostora, garaže itd. sređuju zemljišno-knjižno stanje nad nekretninom.
Vlasnik nad nekretninom koji nije upisan u zemljišne knjige te nema adekvatni dokaz o vlasništvu, nakon etažiranja biti će upisan kao vlasnik svog stana, poslovnog prostora, garaže itd. i biti će suvlasnik nad idealnim dijelom nekretnine – zemljištem koje pripada toj zgradi.

Što se dobiva etažiranjem?

Nakon etažiranja vlasnik dobiva slobodu raspolaganja nekretninom tj. zakoniti promet nekretninom i njenim posebnim dijelovima, omogućuje mu se dobivanje kredita uz upis hipoteke na nekretninu ili njezin posebni dio, kao i mogućnost utvrđivanja pravedne raspodjele iznosa za pričuvu ili popravke zgrade.
Etažirati se mogu obiteljske zgrade sa 2 i više etažnih jedinica kao i veće ili velike stambene zgrade sa stotinama etažnih jedinica, no moraju se etažirati uvijek svi stanovi, poslovni prostori, garaže i drugo u zgradi.

Tko vrši etažiranje?

Kako bi mogli pristupiti etažiranju, potrebno je da posjedujete tehničku dokumentaciju zgrade, iz koje su vidljive površine pojedinih posebnih i zajedničkih dijelova zgrade, tj. da imate građevinsku i eventualne druge dozvole (o potrebnim dokumentima će vas podrobno izvijestiti sudski vještak ili ovlaštena tvrtka koja radi etažiranje).
Etažiranje može izvršiti sudski vještak ili ovlaštena tvrtka koja se bavi geodetskim mjerenjima. Ovisno o tome što želite etažirati, u organizaciju cijelog postupka možete krenuti sami ili za to nekog ovlastite. Ukoliko živite u zgradi, najuputnije je da se etažiranje organizira putem upravitelja zgrade, naravno ako je za to suglasna većina vlasnika stanova, poslovnih prostora, garaža itd.
Sudski vještak je stručnjak koji na poziv suda, vlasti ili drugih pravnih i fizičkih osoba daje stručno mišljenje o predmetu iz njegove specijalnosti.
Danas na tržištu možete naći veliki broj tvrtki koje se bave geodetskim mjerenjima i u cijenu uključuju kompletnu izmjeru, izradu elaborata o etažiranju, ishođenje svih potrebnih rješenja i uvjerenja, te izrađuju potrebnu dokumentaciju za predaju uknjižbe o vlasništvu u gruntovnicu.

Troškovi etažiranja i upisa vlasništva u zemljišne knjige

Razlog za sumnju u potrebu za etažiranjem, primjerice, obiteljske zgrade, mogu biti upravo velike cijene, tj. iznos koji moramo izdvojiti ako se i odlučimo za taj posao. No kada razmislite i uvidite sve one prethodno spomenute razloge koji govore u prilog etažiranju, cijena će igrati najmanju ulogu.
Kao što sam već spomenula, na tržištu mnoge tvrtke nude uslugu etažiranja stanova, što znači da je konkurencija velika i potrebno je da se malo potrudite kako bi dobili kvalitetne informacije.
U svakom slučaju, preporuča se da se dobro informirate kod davatelja usluge etažiranja, što konkretno ulazi u cijenu koju su ponudili. Naime, u ovome trenutku se cijena kreće između 15,00 i 22,00 kune po m2 stambene zgrade, a osim izrade samog elaborata o etažiranju uključuju i primjerice, ishođenje dozvole za uknjižbu, plaćanje određenih taksi, te izrade samog prijedloga za uknjižbu koji je potreban za gruntovnicu.

Kako teče postupak realizacije etažiranja

1. Vi kao vlasnik donosite odluku o etažiranju.
2. Istražujete i pronalazite tvrtku koja će vam izraditi elaborat o etažiranju, te dogovarate detalje oko davanja usluge tj. što vam sve ulazi u cijenu njihove usluge.
3. Pripremiti ćete tehničku dokumentaciju – građevinsku dozvolu te druge dozvole i uvjerenja o čijim potrebama će vas obavijestiti tvrtka koja vam izrađuje elaborat o etažiranju.
4. Tvrtka, tj. geodeta će izaći, izvršiti će usporedbu tehničke dokumentacije sa stvarnim stanjem. Ukoliko nemate tehničku dokumentaciju, tada će izmjeriti i izraditi nacrt.
5. Nakon toga će tvrtka izraditi elaborat etažiranja koji će sadržavati: tabelarni prikaz vrste i veličine prostora; tabelarni prikaz vlasništva posebnih i zajedničkih dijelova zgrade; prijedlog razdiobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade; prijedlog razdiobe građevinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na udjele u vlasništvu na posebnim dijelovima nekretnine; grafički dio elaborata s označavanjem pojedinih posebnih dijelova nekretnine te vlasništva na pojedinom dijelu nekretnine, te prijedlog upisa u zemljišne knjige.
6. Zatim će tvrtka sastaviti „Opće uvjete“ koji određuju odnose suvlasnika i korištenje nekretnine.
7. Tvrtka će također izraditi „Sporazum“ o prihvaćanju elaborata koji potpisuju svi suvlasnici, a koji je uvjet u gruntovnici. U ovome trenutku je posao odrađen te predan nadležnim institucijama koje će legalizirati elaborat o etažiranju.
8. Nakon ishođenja potrebne dozvole od nadležne institucije, tvrtka koja vam je izvršila etažiranje predaje vam Elaborat o etažiranju te original dozvole i izrađuje vam prijedlog za uknjižbu prava vlasništva koju nosite u gruntovnicu.
9. Na kraju vam jedino još preostaje da odete u gruntovnicu da vam daju podatke o iznosu i načinu plaćanja sudskih pristojbi za uknjižbu prava vlasništva, koja danas iznosi 250,00 kuna, te nakon izvršenog plaćanja donesete kompletnu dokumentaciju i dokaz o izvršenom plaćanju.
Gruntovnica je danas vrlo efikasna u provedbi vlasništva u zemljišnim knjigama, tako da ćete u narednih nekoliko dana od dana predaje kompletne dokumentacije, postati i konačni i pravnovaljani vlasnik svoje nekretnine.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here