Pojam carinskog prekršajaCarinski Zakon Srbije ne daje izričitu definiciju carinskog prekršajaj. Međutim, možemo zaključiti da Carinski prekršaj predstavlja svako kršenje ili pokušaj kršenja Carinskog Zakona Srbije.
Tim pravilima su regulisani subjekti koji mogu biti predmet carinskog prekršaja, uslovi za izricanje sankcija počiniocima prekršaja, vrste tih sankcija, nadležnost odnosno organi koji utvrđuju postojanje odnosno ne postojanje carinskog prekršaja, organi koji učestvuju u carinsko prekršajnom postupku kao i način njihovog izvršenja. Sva ova pitanja detaljno su razrađena u odredbama Carinskog zakona. U tom smislu, možemo podeliti ovu materiju na tri dela, to jest na materijalni deo carinskog prekršaja, procesni deo carinskog prekršaja kao i izvršni deo carinskog prekršaja. Za razliku od prekršajnog postupka, kod carinsko prekšajnog postupka postoji karakteristika koja se izdvaja od prekršajnog postupka, a to je organ koji vodi prvostepeni prekršajni postupak.
Da bi se neka radnja smatrala carinskim prekršajem ona mora biti određena u carinskom zakonu ili u uredbi, pravilniku ili odluci. Da bi radnja predstavljala carinski prekršaj ona mora kao takva da bude zabranjena i da se za to predvidi određena sankcija.

Subjekti carinskog prekršaja

Pojam carinskog prekršajaSubjektom carinskog prekršaja se smatra svako lice koje je počinilo prekršaj iz Carinskog Zakona Srbije. Međutim radi zaštite pravnog poretka zakonodavac proširuje krug ovih lica, tako da kao subjekat carinskog prekršaj navodi i neke oblike udruživanja koja mogu biti subjekat carinskog prekršaja. Takodje prema zakonu subjekat carinskog prekršaja mogu biti i strani državljani. Time su obuhvaćena kako fizička strana lica, tako i pravna strana lica.
Zakon dalje reguliše i zastupanje tzv. Carinski posrednik. Za ova lica karakteristično je da moraju imati prebivalište odnosno sedište za carinskog posrednika u Srbiji. Zastupnik ne odgovara za carinski dug ukoliko nastane prilikom učinjenog carinskog prekršaja, dok carinski posrednik odgovara solidarno.

Saučesnici u carinskom prekršaju

Za prekršajne sudove je veoma bitan pojam saučesnika u prekršajnom postupku za prekršaje iz Carinskog zakona i to ne samo zbog značaja carinske materije i potrebe države da inkriminiše protivpravno postupanje u oblasti koju uređuje Carinski zakon, već i zbog činjenice da je jedan od najvažnijih carinskih prekršaja onaj koji se odnosi na odgovornost lica koja su u zemlji, a u posedu su robe koja je predmet carinskog prekršaja i koja nije prošla carinsku proceduru, pa su ova lica saizvršioci sa licem koje je sa tom robom izvršilo neki drugi carinski prekršaj.
Saučesništvo postoji ako je prekršaj ostvaren zajedničkim delovanjem više od jednog lica. Carinski zakon Srbije ne reguliše izričito saučesništvo. Saučesništvo u našem zakonu se reguliše prema sledećem članu: pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu, preduzetnik ili fizičko lice kod kojeg se zatekne roba, odnosno koje kupi, proda, preda drugom, primi na poklon, prikrije, primi na čuvanje ili preveze, ili primi po bilo kom drugom osnovu robu za koju zna ili je prema okolnosti slučaja moglo znati da je reč o robi koja je predmet prekršaja iz člana zakona o carini, kazniće se, kao da je sam počinio prekršaj, istom kaznom koja je propisana za učinioca prekršaja.
Često se može desiti da to lice nije saučesnik, već se kod njega našla roba koja je predmet carinskog prekršaja, a za koju je znao ili je morao znati da je to predmet carinskog prekršaja. U praksi se često kao saučesnik mogu naći vozač ili špediter odnosno agent. Odgovornost carinskog špeditera proističe iz toga da on sprema celokupnu dokumentaciju vezanu za robu koja je predmet carinjenja, tako da je on morao biti upoznat sa robom koja je predmet carinjenja. Takođe odgovornost špeditera proističe iz ugovora o špediciji, jer špediter mora postupati po pravilima špediterske struke i pažnjom carinskog stručnjaka. Odgovornost špeditera za carinski prekršaj potvrđuje i presuda višeg privrednog suda u Beogradu.
Carinski prekršaji su veoma pogodna i česta tema pri izradi autorskih radova kao što su izrada maturskih radova, izrada seminarskih radova, izrada diplomskih radova ili izrada master radova.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here