Postupak upisa u Registar UdruženjaPodnošenje prijave sa propisanom dokumentacijom
Udruženje mogu osnovati najmanje tri osnivača, s tim što najmanje jedan od osnivača mora imati prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije. Osnivači mogu biti domaća i strana pravna i fizička lica.
Postupak upisa Udruženja u Registar Udruženja kod Agencije za privredne registre se sprovodi na sledeći način:
Podnosilac prijave podnosi dve prijave za upis, i to:
-Prijava za upis udruženja u Registar udruženja i
-Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i dr. subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika.
Podnosilac prijave je zastupnik udruženja ili lice koje zastupnik ovlasti (punomoćnik sa priloženim pismenim punomoćjem potpisanim od strane zastupnika udruženja i snabdeven pečatom udruženja.
Uz prijave se podnosi sledeća dokumentacija, u originalu ili overenoj kopiji:
1) Osnivački akt udruženja;
2) Statut udruženja, u 2 primerka;
3) Zapisnik sa osnivačke skupštine;
4) Akt o izboru zastupnika udruženja (koji obavezno sadrži: lično ime, prebivalište i adresu, odnosno boravište zastupnika udruženja i njegov jmbg, odnosno br. putne isprave i državu izdavanja putne isprave); Odluku o izboru zastupnika donosi nadležni organ i potpisuje ovlašćeno lice (predsednik Skupštine ili Upravnog odbora)
5) Overena fotokopija lične karte zastupnika udruženja (ukoliko lična karta ne sadrži podatke o prebivalištu/boravištu i adresi zastupnika pored overene fotokopije lične karte se dostavlja i elektronski čitač lične karte), odnosno overena fotokopija putne isprave i potvrda o boravištu;
6) Dokaz o uplati naknade za upis udruženja u Registar (iznos: 4.900,00 dinara)
Napomene:
– Obrasci obe prijave nalaze se na sajtu Apr-a.
-preporuka je da se pre izbora naziva Udruženja uvek izvrši provera naziva preko internet strane Agencije za privredne registre; Takođe, postoji mougućnost rezervacije naziva;
-upis delatnosti udruženja se vrši odabirom jedne od ponuđenih opcija (a) 9411 – delatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca; b) 9412 – delatnost strukovnih udruženja ili c) 9499 – delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja.
Odlučivanje Registratora po prijavi
Po prijemu prijave Registrator proverava da li su ispunjeni zakonski uslovi za upis u registar.
Ako utvrdi da je podneta dokumentacija uredna, Registrator će u roku od pet dana od dana prijema prijave doneti Rešenje o upisu osnivanja udruženja i objaviti Statut Udruženja na internet strani Agencije.
Ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za upis u registar, doneće Rešenje kojim odbacuje prijavu sa navođenjem koji uslovi nisu ispunjeni. Rešenje objavljuje na internet strani Agencije. Ako podnosilac prijave u roku od 30 dana od dana objavljivanja Rešenja podnese urednu dokumentaciju i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju zadržava pravo prioriteta odlučivanja o podnetoj prijavi od strane Agencije za privredne registre.
Sve odluke Registratora u postupku registracije se istovremeno i objavljuju na internet strani Agencije. Propisano je da registracija podataka i dokumenata proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja i da registracija proizvodi pravno dejstvo za ubuduće.
Upis privredne delatnosti
(nakon donošenja Rešenja o upisu osnivanja udruženja/kad Udruženje stekne status pravnog lica)
Kad Udruženje stekne status pravnog lica, odnosno po dobijanju Rešenja o upisu u Registar udruženja može da se podnese prijava upisa privredne delatnosti koju udruženje neposredno obavlja.
Upis privredne delatnosti koju udruženje neposredno obavlja i kojom stiče dobit u skladu sa Zakonom o udruženjima, pokreće se podnošenjem prijave za upis privredne delatnosti u Registar privrednih subjekata i dokaza o uplati naknade u iznosu 2.800,00 dinara.
Kada Registar privrednih subjekata donese Rešenje o upisu privredne delatnosti udruženja, taj se podatak po službenoj dužnosti evidentira i u Registru Udruženja bez donošenja posebnog akta.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here