Diplomski radDiplomski rad predstavlja završetak studiranja neke univerzitetske ustanove. Cilj diplomskog rada je da se kandidatu, u ovom slučaju studentu, osposobi samostalnost u radu koji ga očekuje u bliskoj budućnosti.
Prilikom izrade diplomskog rada učestvuju minimum dve osobe, a to su kandidat i mentor.Diplomski rad može biti zasnovan na čistoj teoriji, istraživačkom radu, ili kombinovanju teorije i istraživanja. Završni rad je neophodno da sadrži minimum pedeset a maksimum stopedeset strana.
Temu diplomskog rada predlaže mentor ili kandidat. Smatra se da je bolje da to uradi sam kandidat. Iz razloga što on najbolje zna šta ga interesuje i koje su mu mogućnosti da to i detaljno obradi. Naziv diplomskog rada bi trebalo da bude koncipiran u zavisnosti od interesovanja kandidata, njegovog umeća kao i usmerenosti tokom studiranja. Nije bitno da li će student izabrati temu koju je neko pre njega već obrađivao ili će on smisliti neku potpuno novu. Staru temu je moguće iskoristiti na jedan potpuno jedinstven i nov način. Tema diplomskog rada mora biti većeg obima. Savetuje se da se uzme oblast koju je moguće našire obraditi. Tako diplomski rad postaje precizniji i konkretniji.
Kada se definiše tema diplomskog rada sledi skupljanje materijala uz pomoć kojeg će se izraditi diplomski rad. Prikupljanje materijala je dodatno korisno jer dolazi do razvijanja kreativnosti i proširenja saznanja. Tokom prikupljanja sve beležite i zapisujte jer u glavi nećete zadržati sve dobre ideje.
Strukturu rada je potrebno definisati sa mentorom. Nju najčešće čini naslov, sadržaj, uvodni deo, metodološki koncept, rezultati istraživanja, zaključno razmatranje i literatura.
Neophodno je da se prilikom pisanja diplomskog rada pridržavate jednog stila pisanja. Takođe se moraju ispoštovati kultura, pismenost i dosledno izlaganje. Rečenice moraju da budu smislene i povezane. Izlaganje mora biti besprekorno. Student mora jasno i koncizno da izloži svoj rad i u toku predviđenog vremena da opiše o čemu je tu zapravo reč.
Nakon što se završi pisanje diplomskog rada potrebno je da se pripremi za štampanje. Prilikom odlaska na odbranu se nose onoliko štampanih verzija koliko članova komisije postoji. Pre toga za svaki slučaj proveriti da li su tekstovi smisleni i povezani. Takođe je potrebno proveriti font i da li je to sigurno krajnja verzija rada.
Tok odbrane diplomskog rada je iznošenje ciljeva koje je student definisao u diplomskom radu. Takođe se gleda koja je metodologija primenjena i do kakvih rezultata je dođeno tokom istraživanja. Sve potrebne činjenice se moraju izneti u predviđenom vremenskom roku za odbranu a to je maksimum trideset minuta.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here